posavski konj

Materijal: zamak
Lokacija: Posavina
Lightbox by Lokesh Dhakar